Järvamaa Meistrivõistlused

Juhend

JÄRVAMAA MEISTRIVÕISTLUSTE
Ü L D J U H E N D
 


I EESMÄRK

 

Selgitada välja Järvamaa meistrid maakonnas harrastatavatel spordialadel.

 

 

II OSAVÕTJAD
Järvamaal elavad, õppivad, töötavad ja Järvamaa spordiklubide liikmeskonda kuuluvad sportlased.

 

Korraldav klubi võib meistrivõistlused läbi viia avatud võistlusena kõigile osaleda soovijaile.

 

 

III TAOTLEMINE
Järvamaa meistrivõistluste korraldamise õigust ja toetust võivad taotleda Järvamaa Spordiliidu
liikmesorganisatsioonid:

 

 • kes on Järvamaal tegutsenud vähemalt ühe aasta ning neil on tasutud liikmemaks;

 

 •  kes on kantud spordiregistrisse ja seal õigeaegselt andmed ajakohastanud ( uus redakstioon: registrikanne peabolema tehtud taotluse esitamise tähtajaks);
 • majandusaasta aruanne on esitatud õigeaegselt;
 •  kellel on spordiorgansisatsiooni arengukava, kus nähakse ette spordiorganisatsiooni missioon ja eesmärgid ning nende täitmiseks kavandatav tegevus ja vahendid. Arengukava koostatakse vähemalt neljaks aastaks.(Spordiseadus § 9 (1-2));
 • klubil kelle ei ole kokku 100 eurot ületavat riiklike maksude või intressivõlga;
 •  klubil ei tohi olla algatatud pankroti ega likvideerimismenetlust ega kehtivat äriregistri kustutamise hoiatust;
 • klubi on liitunud ja jälgib Hea juhtimistava spordiorganisatsioonis;
 • kes on esitanud Järvamaa Spordiliidule eelmise aasta meistrivõistluste toetuse kasutamise aruande ja protokolli.
Taotlus esitatakse Järvamaa meistrivõistluste taotlusvormil (www.jarvasport.ee) 5.jaanuariks.
 

IV VÕISTLUSTE KORRALDAMINE JA MAJANDAMINE

 

 •  Järvamaa meistrivõistluste korraldamist koordineerib Järvamaa Spordiliit.

 

 •  Meistrivõistlusi korraldatakse spordialadel, mida tunnustab Eesti Olümpiakomitee.
 •  Järvamaa meistrivõistluste spordiala juhendi esitab võistluse korraldust taotlev spordiorganisatsioon koos taotlusega Järvamaa Spordiliidule.
 • Kui taotletaval spordialal pole enne toimunud Järvamaa MV, siis esimene kord korraldatakse sellel alal        esivõistlus;
 • Järvamaa Spordiliit kinnitab võistluste korraldajad ja võistlusjuhendid 1.veebruariks. Korraldajatega sõlmib Järvamaa Spordiliit lepingud võttes aluseks taotlusega esitatud juhendi ja eelarve.
 •  Järvamaa meistrivõistlused viib läbi vastavalt kinnitatud meistrivõistluste juhendile ja spordiala võistlusmäärustele korraldusõiguse saanud spordiorganisatsioon.
 •  Järvamaa meistrivõistluste kalenderplaan ja võistluste juhendid avaldatakse Järvamaa Spordiliidu kodulehel.
 • Järvamaa Spordiliit kannab võistluse läbiviimiseks eraldatud toetuse korraldaja arveldusarvele 5 tööpäeva jooksul peale võistlustulemuste saamist.
 • Võistkondlikud meistrivõistlused toimuvad juhul kui osaleb vähemalt 4 võistkonda.
 • Järvamaa meistrivõistlustel osalejatele võib kehtestada osavõtutasu, mis kinnitatakse koos juhendiga.
 • Järvamaa meistrivõistluste korraldaja edastab info võistluste toimumise ja tulemuste kohta meediakanalitele.

V AUTASUSTAMINE
Järvamaa meistrivõistluste tiitel antakse Järvamaal elava, õppiva, töötava kodanikule ning Järvamaa spordiklubide liikmeskonda kuuluvale sportlasele.
Absoluutklassi paremaid (I, II, III) autasustatakse Järvamaa meistrivõistluste medali ja diplomiga.
Noorte ja veteranide klassi kolme paremat autasustatakse meistrivõistluste diplomi ja vanuseklassi medaliga.
Kui harjutusel, kategoorias, distantsil, vanuseklassis jne. osaleb vähem kui 4 individuaalvõistlejat või võistkonda

 

antakse välja vaid esikoha medal (id).

 

 

VI TOETUSE JÄREL VALVE
Toetuse saaja on kohustatud esitama Järvamaa Spordiliidule toetuse kasutamise kohta aruande hiljemalt kaks kuud peale meistrivõistluste lõppu. Vastava nõude saamisel tuleb esitada kuludokumendid.
Aruande vorm on kättesaadav veebilehel www.jarvasport.ee

 

 

 

ÜLDIST

Kõik üldjuhendis määratlemata küsimused lahendab meistrivõistluste läbiviija koos võistkondade esindajate või
individuaalvõistlejatega tuginedes konkreetse ala võistlusjuhendile ja - määrustele.

JÄRVAMAA SPORDILIIT


JUHEND

 


Järvamaa MV toetuse kasutamise aruande vorm

 

 

 

Järvamaa Meistrivõistlused

 

 

 

 
 


Järvamaa MV ÜLDJUHEND  (kinnitatud JSL juhatuse poolt 17.12.2014)

Järvamaa MV taotlemise vorm koos eelarvega

 Järvamaa MV aruande vorm

 

 

 

 

 

 

 

Meie partnerid