Järvamaa Spordiliit kutsub osalema Järvamaa elanike liikumisharjumuste ja -hoiakute uuringus

08.01.2021

Järvamaa Spordiliit on algatanud koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja Järvamaa Arenduskeskusega    Järvamaa elanike liikumisharjumuste ja -hoiakute  uuringu.

Uuringu eesmärgiks on kaardistada Järvamaa elanikkonna liikumisharjumused ning -hoiakud, et tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna arengu planeerimiseks.

Uuringut hakatakse kasutama tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsil ning selle põhjal on näiteks võimalik luua seoseid inimeste soo,

majandusliku ja hariduse tausta, rahvuse ning muude näitajate vahel.

 

Järvamaa liikumisharrastuse edendamiseks ava ja täida uuring siit!

Samuti selgitatakse välja asjaolud, mis takistavad inimestel regulaarse liikumisega tegelemast, milline on järvamaalaste  enesekriitika, kui haigeks või terveks end peetakse.

Regionaalne maakonnapõhine uuringuvajadus tuleneb soovist võrrelda Eesti ja Järvamaa elanikkonna liikumisharjumusi ning hoiakuid ja seda kas ja kuidas Järvamaa tihe- ja hajaasustuste elanike tulemused erinevad üksteisest ja Eestiga üldiselt.

Kavandatava Järvamaa  uuringu sihtgrupi vanuseks on 15 - 79 eluaastat.

Esindusliku valimi suuruseks on statistilistele näitajatele tuginedes 378 isikut, kuid eesmärk on koguda vastuseid vähemalt 500  - 1000 vastajalt.

Tulemusi on esialgse plaani kohaselt kavas tutvustada  aprillis, selle laadne uuring on maakonna ajaloos esimene omataoline ning  peaks andma sisendit maakonna terviseedenduse ja liikumisharrastuse arendamiseks.

Uuringu läbiviimiseks kasutatakse Tartu Ülikooli Pärnu kolledži abi. Metoodilise mudeli koostamise ning analüüsi eest vastutab sotsiaaltöö osakonna statistikaassistent Kandela Õun.

Järvamaa Spordiliidu rolliks on uuringu küsimustiku levitamine ning tutvustamine.

 

Uuringus osalemine peaks olema meie maakonna inimestele oluline, sest siis saaks edasipidi omavalitused  neile pakkuda paremaid, sobivamaid sportimistingimusi ja ning lahedaid spordivõistlusi.

Küsitlus on mõeldud täitmiseks igale Järvamaa elanikule, seega olete oodatud küsitlusele vastama ja küsitlust edasi jagama oma Järvamaa sõprade ja tuttavate seas.

Ootame igalt vastajalt just tema kohta käivaid vastuseid, mis kajastavad liikumisharjumusi täpselt nii nagu need tegelikult on.

 

PS! Palun võtta see aeg ja täida Järvamaa liikumisharrastuse edendamiseks ava uuring siit!

 

täpsem info

 

Piret Maaring

 

Järvamaa Spordiliit

tegevjuht

697 1485, 5333 3067

piret.maaring@jarvasport.ee

Meie partnerid